Közérdekű adatok / Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

                                      ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

                                                                                           2019.05.31.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Székhely: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Levelezési cím: 9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

Tel./fax.: 06/95/326-690

E-mail:  tarsulas@sarvar-kisterseg.hu;                                        sarvarikesterseg@gmail.com

Honlap: www.sarvarikisterseg.hu

 

 

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Igazgatási feladatait a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elnök: Patyi Elemér

Elérhetősége: Tel./fax.: 06/95/326-690

E-mail: tarsulas@sarvar-kisterseg.hu;

 

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Kapcsolat: dr. Lendvai Róbert, jegyző munkaszervezet vezető

Elérhetősége: Tel./fax.: 06/95/326-690

Mobil: +36/30/319-7055

E-mail: korjegyzonyoger@globonet.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00-16.00

Kedd: nincs

Szerda, Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

 

 

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Társulási Tanács tagjai:

Település                      Polgármester

Bejcgyertyános            Lendvai Veronika

Bögöt                            Farkas László

Bögöte                          Patyi Elemér

Csánig                           Joó Ferenc

Csénye                          Pál Tibor

Gérce                             Kovács László

Hegyfalu                       Bartok Tibor

Hosszúpereszteg         Farkas Margit

Ikervár                          Fehér Ferenc

Jákfa                              Fodor Lászlóné

Káld                               Dr. Schmidt József

Kenéz                            Horváth Lászlóné

Megyehíd                     Süle Lajosné

Meggyeskovácsi          Kondora Tihamér

Nick                               Csorba József

Nyőgér                          Nagy Károly

Ölbő                              Smideleus László

Pecöl                             Mándli János

Porpác                           Tóth Teodóra

Pósfa                             Horváth András

Rábapaty                       Dugovics Balázs

Répcelak                       Szabó József

Sitke                              Morgós István

Sótony                          Vörös István

Szeleste                         Kuti Gábor

Uraiújfalu                    Vargyai Vilmos

Vámoscsalád                Németh Imre

Vásárosmiske              Ivánkovics Ferenc

Vasegerszeg                 Németh József

Vashosszúfalu             Birkás György

Zsédeny                        Bognár László

 

Elérhetőség: Tel./fax.: 06/95/326-690

E-mail: tarsulas@sarvar-kisterseg.hu;

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/tarsulas-szervei/

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

 -

 

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 -

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §

Vezetője: Szandi Tímea

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/alapdokumentumok/

gyermekjoleti-szolgalat-alapdokumentumai/

 

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

  -

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Vas Megyei Kormányhivatal

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  • Magyarország Alaptörvénye
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény
  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/alapdokumentumok/tarsulas-alapdokumentumai/

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat/

 

 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kistersegi-dijatado/kistersegi-dijak/

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/alapdokumentumok/gyermekjoleti-szolgalat-alapdokumentumai/

 

GYJSZ által nyújtott gyj. szolg. igénybevételéről, térítési díjáról szóló rendeletmódosítás 2015.docx

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

https://sarvarikisterseg.hu/hu/alapdokumentumok/gyermekjoleti-szolgalat-alapdokumentumai/

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

https://sarvarikisterseg.hu/hu/ulesek-anyaga/

 

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

https://sarvarikisterseg.hu/hu/ulesek-anyaga/

 

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://sarvarikisterseg.hu/hu/aktualis/

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/hirdetmenyek/

 

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://sarvarikisterseg.hu/hu/aktualis/

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  • Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által végzett 342/2016. számú ellenőrzés
  • Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által végzett 342/2016.UTÓ számú ellenőrzés

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kozerdeku-adatok/kozerdeku-adatok-megismerese/

 

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat/

 

 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kozerdeku-adatok/a-kozerdeku-adatokkal-kapcsolatos-kotelezo-statisztikai-adatszolgaltatas/

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-

 

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

-

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

-

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

 

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-

 

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

-

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

https://sarvarikisterseg.hu/hu/koltsegvetesek-beszamolok/

 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

https://sarvarikisterseg.hu/hu/koltsegvetesek-beszamolok/foglalkoztatottak-letszamara-es-szemelyi-juttatasaira-vonatkozo-adatok/

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,
a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,
továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

-

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

-

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

https://sarvarikisterseg.hu/hu/kozerdeku-adatok/

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárást nem folytatott le.

 


 

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - Magyar